Karin Vermeulen © Alle rechten voorbehouden.

Home.
Kunst.
Contact.

ARTBY

KARIN

Karin Vermeulen

In één adem: mooi-maker, rechterhersenhelft denker, creatieve geest, bubbels, Bach, Frédéric Chopin,  Antoine de Saint- Exupéry, Barcelona, Chartres, esoterisch voer, Von Däniken, zon, zee & lucht.

ArtbyKarin